Podmínky používání webu www.jaltest.com

Všeobecné podmínky použití

1. PRÁVNÍ INFORMACE A PŘIJETÍ

Podle společnosti informačních služeb a zákona o elektronickém obchodu 34/2.002, z 11. července, tyto podmínky stanovují přístup a použití webové stránky www.jaltest.com, dále uváděné jako “webová stránka”, patřící Cojali S.L (dále, “Cojali©”), společnosti registrované na adrese Avda. De la Industria, 3, Campo de Criptana, Ciudad Real, Spain, DIČ B-13210489, s emailovou adresou cojali@cojali.com, zapsanou v obchodním rejstříku města Ciudad Real, nápis 1, referenční strana CR-4.822, sekce 137, strana 24.

Navigace, přístup a používání webové stránky, získání statutu uživatele předpokládá, ze uživatel PŘIJME a uzná právní varování a podmínky používání bez ohledu na uplatňování odpovídajících závazných předpisů, podle případu. Uživatel musí přečíst podmínky pečlivě pokaždé, když si přeje přístup k webové stránce, protože se mohou měnit.

Tuto webovou stránku vytvořila Cojali© pro poskytování mnoha různách informací o produktech, službách a datech. Pro přístup k těmto službámse uživatel zaregistruje na webu pomocí registrační formuláře dostupného pro tento účel.

Nebude nutné se zaregistrovat jako uživatel pro přístup k webové stránce v obecné rovině. Nicméně, použití některých služeb, jako jsou žádosti o informace a / nebo on-line nákupy může záviset na předchozí registraci uživatele. Tento registrační proces bude probíhat tak, jak je vyjádřen v konkrétní službě nebo v konkrétních uplatňovaných podmínkách.

Uživatel zaručuje jeho potřebnou právní způsobilost k získání produktů a služeb nabízených na této webové stránce, v souladu s právními předpisy platnými v té době.

2. POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY A JEJÍCH SLUŽEB

Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že použití obsahu a / nebo služeb nabízených na webové stránce je na jeho vlastní riziko a / nebo odpovědnosti.

Uživatel se zavazuje používat webové stránky, jejich obsah, služby a údaje, v souladu se zákonem, zásadami morálky a dobrých mravů, veřejný pořádek a těchto Všeobecných podmínek pro použití. Dále se zavazuje řádně využívat služby a / nebo obsah této webové stránky, a ne je používat k nelegální činnosti nebo trestné činy proti právům třetích stran a / nebo porušení právních předpisů týkajících se duševního a průmyslového vlastnictví, nebo jiným příslušným právním předpisům . Uživatel se zejména zavazuje nepředávat, nezavádět, nepřenášet nebo poskytnout třetím osobám jakékoliv materiál a informace (údajů, obsah, zprávy, výkresy, obrázky, software, atd.), na rozdíl od zákona, morálky, veřejného pořádku a to Všeobecné podmínky použití. Uživatel se zavazuje, včetně, a bez omezení, na:

  "
 1. I., nepřijímat nebo předávat rasistické, xenofobní, pornografické matriály, v obraně proti terorismu a proti obsahu či propagandě v oblasti lidských práv.
 2. ii. nepřijímat nebo šířit prostřednictvím čistých datových programů (viry a škodlivý software), které poškozují softwaru od poskytovatele přístupu, jejích dodavatelů nebo uživatelů třetích stran na internetu.
 3. iii. Nešířit, přenášet či zpřístupnit jakékoliv informace, prvky nebo obsah porušující základní práva a veřejné svobody uznané ústavou nebo mezinárodními smlouvami.
 4. iv. Nešířit, přenášet nebo zpřístupní třetí osobě jakékoli informace, element nebo obsah tvořící nedovolenou nebo nekalou reklamu.
 5. v. Nepřenášet nepovolenou nebo nevyžádanou reklamu, propagační materiály, spam, "řetězové dopisy", "pyramidové struktury", nebo jakýkoli jiný druh nevyžádaných zpráv, s výjimkou těch oblastech (např. komerční oblasti), vytvořené výhradně pro tento účel .
 6. vi. Nezavádět nebo šířit jakoukoliv falešné, nejednoznačné nebo nepřesné informace a obsah zavádějící informační příjemci.
 7. vii. Nevydávat ostatním uživatelům své registrační údaje pro různé služby a / nebo obsahu na webové stránce.
 8. viii. Nešířit, přenášet či zpřístupnit třetím osobám jakékoliv informace, prvky nebo obsah představující porušení práv k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, patentů, značek a autorských práv patřících třetím stranám nebo na vlastníky webové stránky.
 9. ix. Nešířit, přenášet či zpřístupnit třetím osobám jakékoliv informace, prvkz nebo obsah představující porušení tajemství korespondence a nařízení osobních údajů.
 10. x. Nezasahovat nebo přerušit provoz webové stránky nebo serveru či sítě, aby byl k dispozici, a aby neporušoval pravidla, požadavky, řízení, zásady a předpisy z těchto sítí.
 11. xi. Obecně platí, že nesmí používat webové stránky, aby při jakékoliv jednání či opomenutí mohl usnadnit nebo přispět k páchání trestné činnosti. "

3. PRÁVO NA VYLOUČENÍ

COJALI © si vyhrazuje právo odmítnout nebo odepřít přístup k této webové stránce a / nebo nabízeným službám, bez varování, na jeho vlastní, nebo na žádost třetí strany pro ty uživatele, kteří poruší tyto Všeobecné podmínky užívání.

4. PRÁVNÍ AKCE

COJALI © bude sledovat porušení těchto podmínek používání, stejně jako jakékoliv nesprávné použití této webové stránky s tím, že všechny porušení budou řešeny občanskoprávní a trestněprávní cestou dle zákona.

5. DOSTUPNOST A KONTINUITA WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽEB

COJALI ©, nebude držet odpovědnost za škody jakéhokoli druhu, vyplývající z dostupnosti a technické kontinuity provozu webové stránky. Zejména COJALI © nebere odpovědnost ani nezaručuje, že přístup na webové stránky, je nepřerušený nebo bezchybný. V žádném případě, COJALI © se zdržuje odpovědný za ztráty a škody jakéhokoliv druhu vyplývající z přístupu a používání webové stránky, včetně a bez omezení, a ty škody způsobené počítačovými systémy nebo zavedením virů.

COJALI ©, inovuje, aby nabídnul ty nejlepší zkušenosti pro své uživatele. Uživatel uznává a akceptuje, že struktura a obsah webové stránky se mohou příležitostně měnit bez předchozího upozornění. V tomto smyslu, COJALI © vyhrazuje právo na změnu struktury a obsahu bez předchozího upozornění.

Jako součást tohoto neustálého inovačního procesu, Uživatel uznává a akceptuje, že COJALI © může přerušit (dočasně nebo trvale) poskytování Služeb (nebo některé z jejich vlastností), které nabízí pro uživatele bez předchozího upozornění, za účelem provedení údržby, aktualizace, vylepšení nebo opravy operace.

6. OCHRANA ÚČTŮ A HESEL

Uživatel musí přijmout nezbytná opatření pro bezpečné vedení hesla přiděleného během registračního procesu bytí jediná osoba odpovědná za používání tohoto hesla. V případě, že uživatel ví, nebo má podezření, že třetí osoba užívá jeho heslo, uvědomí COJALI © o této situaci neprodleně pomocí následující e-mailové adresy: cojali@cojali.com

Uživatel musí být považovánza osobu odpovědnou za úschovu a utajení hesel spojených s jakýkmoliv účtem používaným pro přístup k webové stránce. Proto Uživatel akceptuje, že jediná osoba odpovědná za držení hesel podle COJALI © týkající se činností souvisejících s jeho účtem.

7. NÁKUP PRODUKTŮ A SLUŽEB A OBJEDNÁVKY

Uživatel bude moci objednat výrobky a služby dostupných a detailně uvedené na webové stránce (včetně ceny).

Uživatel musí být registrován k dokončení procesu nákupu a vyplnit konkrétní podobu provedení procesu nákupu.

Poté, co byly vybrány výrobky a služby, které Uživatel chce získat, budou zahrnuty do nákupního košíku.

 • Na konci proces výběru uživatel klikne na tlačítko "Pokračovat" pro přístup na stránku s přehledem objednávky se všemi detaily objednávkyr.
 • Jakmile je stránka s přehledem objednávky zobrazena, Uživatel musí kliknout na tlačítko "Potvrzení objednávky" pro odeslání odpovídající nákupné objednávky.
 • Jakmile Uživatel kliknul na "Potrvzení objednávky" uživatel získá autorizační formulář společnosti poskytující debetní nebo kreditní karty s částkou uvedenou na přehledu objednávky.
 • COJALI © pošle e-mailem potvrzení o přijetí objednávky, což znamená automatické přijetí objednávky.
 • Webová platforma nabídne možnost odeslání faktury odpovídající vaší objednávce, pokud je e-mailová adresa k dispozici po zaplacení.
 • Uživatel a COJALI © budou provedeny Produkty a služby obchodní dohody, jakmile Potvrzení objednávky bylo odesláno na e-mailovou adresu a v každém případě, kdy uživatel stáhne výše uvedené služeby a / nebo obdrží požadované produkty.

Bez ohledu na výše uvedené, bude COJALI © moci odmítnout objednávku, v jeho výlučné pravomoci, nebo nepokračovat v procesu v následujících případech, a to bez omezení:

 • Pokud Produkt a nebo Služba požadovaná uživatelem není dostupná.
 • Pokud spokečnost poskytujcí debetní nebo kreditní kartu neautorizuje platbu částky nákupu.
 • Pokud kritéria umístění objednávky, specifikovaná na začátku této sekce, se neshodují.

8. TERMÍNY DODÁNÍ A VRÁCENÍ, NÁKLADY NA PŘEPRAVU, CENY

Dodací lhůty se liší v závislosti na druhu dodávky:

 • Od 3 do 5 pracovních dnů běžnou přepravou. V případě Kanárských ostrovů je tato lhůta od 3 do 6 pracovních dnů.
 • Od 2 do 3 pracovních dnů standartní přepravou. V případě Ceuta and Melilla je tato lhůta od 3 do 5 pracovních dnů.
 • Od 1 do 2 pracovních dnů pro expresní přerpavy.
 • Jeden pracovní den pro služby (stažení softwaru), po potvrzení platby.

Uvedené dodací lhůty jsou pouze orientační, protože je služba nabízená třetí strany, aby zpoždění neznamená zrušení objednávky nebo právo na náhradu škody.

Uživatel může vrátit Produkt následujícím způsobem:

 • Cojali© zaručuje Uživateli právo na vrácení zboží v následujících sedmi (7) případech po obdržení objednávky.
 • Vrácení služby není dovoleno (Software License of use).
 • Vrácení musí požadovíno přes webovou stránku a zboží bude vyzvednuto na adrese uvedené Uživatelem ve formuláři na požadev vrácení produktu. Tato adresa musí být ve stejné zemi, ze které bylaprovedena oblednávka.
 • Přerpavné společnost bude kontakovat Uživatele. POplatky za přepravu hradí Uživatel.
 • Výrobek musí v perfektním stavu, v jeho originálním obalu a s dokladem o nákupu.

COJALI © si vyhrazuje právo zasílat objednávky pomocí nejvhodnější přeravní služby v každém případě a podle vlastního uvážení.

Náklady na dopravu nejsou zahrnuty v produktech a službách, cenách a budou fakturovány na uživatele. Tyto náklady se objeví, když vložíte objednávku.

Uživatel může požádat o vyzvednutí balíčku z našich zařízení pokud to výslovně oznámením ve formě požadavku na vyzvednutí. Kromě toho může uživatel požádat o vyzvednutí zboží v zařízení COJALI © distributora.

Služby a produkty, ceny se objeví na www.jaltest.com zahrnují odpovídající a právní DPH (daň z přidané hodnoty), v té době.

Pokud Uživatel je společnost nebo podnikatel, který se nachází v zemi, která patří do Evropské unie, DIČ (identifikační číslo plátce daně), musí být uvedeny v objednávce a COJALI © vystaví fakturu osvobozené od DPH, v souladu s platnými předpisy.

9. MOŽNOSTI A PODMÍNKY PLATBY

Cojali© nabízí Uživateli možnost výběru mezi různými způsoby platby

 • Kreditní karty: Pokud uživatel zvolí tuto možnost, bude mu přístup na zabezpečené webové stránky od naší finanční instituce, kde bude požadované číslo kreditní karty a datum expirace. Kompletní bezpečnost je zaručena jako osobní a karetní data jsou šifrována díky zabezpečení SSL protokolu stanoveného v této finanční instituce.

Údaje kreditní karty nejsou registrovány v databázi, které jsou odesílány přímo do EPOS (Elektronický Point of Sale) finančního subjektu.

V žádném případě COJALI © neobdrží údaje o kreditní kartě Uživatele, pouze potvrzení platby.

10. ZÁRUKY

Cojali© nabízí dvouletou záruku

Manipulované nebo poškozené výrobky nebo s nedostatky způsobené nesprávným použitím jsou z jakékoli záruky výslovně vyloučeny.

11. ZMĚNA PODMÍNEK

COJALI © si vyhrazuje právo na změnu produktů a služeb založených na technických a obchodních rozhodnutích za účelem jejich přizpůsobení: (a) technického vývoje na trhu a změn, nebo nových verzí softwaru nainstalovaného v zařízení; (b) jakékoli technické, funkční a operativní zlepšení; a (c) nové zákony, předpisy a normy týkající se poskytování Služeb a / nebo dalších souvisejících aspektů.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, ode dne, kdy je provedena změna Všeobecných podmínek, COJALI © předpokládá, že používáním a / ​​nebo přístupem Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s obecnými podmínkami - aktualizovanou verzi.

12. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

COJALI ©, se sídlem na Avda. De La Industria, 3, Campo de Criptana, Ciudad Real, Španělsko, CIF (společnost, daňový kód): B-13210489 informuje, že osobní údaje poskytnuté uživateli při vyplňování formuláře jsou k dispozici na webové stránce, budou zahrnuty v dodatový soubor, stále v rámci své odpovědnosti za řízení o registraci na webové stránce a různých služeb, aby bylo možné odesílat informace a komunikaci týkající se COJALI © produkty a služby v oblasti diagnostiky vozidla.

COJALI © v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů zákon 15/1.999 od prosince 13., královské vyhlášky 1720/2.007 od prosince 21. schvalování nařízení v souladu se zákonem rozvoj a regulaci v platnost kdykoli zaručit řádné používání a nakládání s osobními údaji Uživatele.

V každém případě má uživatel možnost výkonu práva na přístup, opravu, zrušení a objekt poskytnutých údajů, v souladu s výše uvedenými předpisy, zasláním e-mailu na cojali@cojali.com.Uživatel je povinen uvést: zrušení registračních údajů v COJALI ©, e-mailovou adresu uvedenou při registraci, heslo uživatele pro přístup k on-line služby, kopírování ID karty, poštovní adresu a telefonní číslo.

V registračním procesu, jsou zapotřebí pouze nezbytné údaje týkající se účelu služeb, označené hvězdičkou nepostradatelné údaje.Uživatel je povinen poskytnout přiměřené, spravedlivé, pravdivé, relevantní a přiměřené údaje týkající se poskytovaných služeb. Zejména je přísně zakázáno poskytovat jakékoliv informace týkající se osobních a / nebo rodinné situace, nebo jiné důvěrné informace, stejně jako informace vztahující se k náboženství, rasového původu, sexuální život, členství v odborových organizacích, víry a informace související se zdravím, výpis z rejstříku trestů a jakýkoli jiný druh informací, které není nezbytné pro servisní účely. Je přísně zakázáno poskytovat informace třetím stranám bez předchozího souhlasu pro tento účel. Stejně tak, Uživatel souhlasí s tím, aby informace poskytované COJALI © neustále aktualizován. V každém případě musí být uživatel odpovědný za falešných nebo nepřesných prohlášení a za škody způsobené na COJALI © nebo třetím osobám z důvodu informací a / ​​nebo obsahu poskytnuté během registračního procesu.

Ačkoli COJALI © garantuje důvěrnost osobních údajů, je povinna zveřejnit osobní údaje nebo jiné informace registrován na svých systémech pro příslušné orgány veřejné správy v souladu s platnými předpisy. COJALI © mohou uchovávat osobní údaje, i když vztah založený touto webovou stránku byla ukončena, a to výhradně pro účely uvedené v předchozím odstavci, a v každém případě během zákonem stanovených podmínek, s cílem, aby tato informace k dispozici pro administrativní a právní orgány.

COJALI © vyhrazuje právo změnit zásady ochrany osobních údajů a podmínky užívání služby kdykoli a na základě vlastního uvážení. Jakákoliv změna bude řádně zveřejněna na stránce.Uživatel je povinen si přečíst Zásady ochrany osobních údajů pravidelně, jak to může být měněn. V případě, že změna vyžaduje předchozí souhlas uživatele, který bude řádně uvedeno, uživatel může bránit v rozmezí 30 dnů po oznámení e-mailem na cojali@cojali.com

Obě strany se zavazují splnit ustanovení stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a jeho nových verzí. Každá strana musí být považována za odpovědnou za plnění svých závazků týkajících se ochrany osobních údajů v souladu s platnými předpisy.

13. PRŮMYSLOVÉ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Texty a grafické prvky (konstrukce, loga, zdrojový kód), které tvoří tuto webovou stránku, a toto šířené, stejně jako její prezentace a montáž, patří výhradně COJALI © srážkové každý duševního a průmyslového vlastnictví, včetně softwaru. Všechny obchodní názvy, značky nebo rozlišovací značky, loga, symboly a smíšené, obrazových nebo jmenovaný značky se objevují na webové stránce patří COJALI © nebo je ENTITLE, předchozí povolení, s právem na jejich použití, a jsou chráněny právními předpisy platnými vztahující se k této záležitosti.

Z tohoto důvodu je tato webová stránka a její obsah tak zavedený a nesmí být využit, kopírovat, distribuovat, upravovat, veřejně sdělován, předáván nebo se transformovat. Uživatelé musí zkopírovat obsah z webové stránky pouze pro obchod, záložní kopie, nebo dát na papír pro soukromé použití. Zejména, je přísně zakázáno, aby zahrnovala texty, obrázky, reklamy nebo jakýkoli jiný prvek obsažen na webové stránce, na jiných webových stránkách, které se netýkají COJALI © bez předchozího písemného souhlasu ze strany COJALI ©.

Pokud není mezi Uživatelem a COJALI © písemně dohodnuto jinak, platí ustanovení těchto podmínek nedávají právo používat obchodní jména, značky, servisní značky, loga, doménová jména ani žádnou jinou funkci z COJALI © výrazných značek.

Uživatel je povinen zdržet se odstranění významné známky průmyslových, duševního nebo jakékoliv jiné vlastnictví, které patří do COJALI © nebo třetím osobám, které jsou na webové stránce a na některé z nabízených služeb. Kromě toho, je Uživatel povinen zdržet se vyhnout nebo manipulaci technické mechanismy stanovené COJALI © nebo třetími stranami na ochranu svých práv, a to buď na webové stránky, nebo na některou ze služeb, materiálů, prvků a takto získané informace.

Obsah předložený jako součást Služeb, včetně a bez omezení, reklamy na služby a obsah sponzorovaný uvnitř služeb, může být chráněn právy k duševnímu vlastnictví, které patří sponzorum nebo inzerentum, které poskytují obsah pro COJALI © (nebo třetím osobám nebo společnostem na jejich jméno).Uživatel nebude moci změnit, pronájem, nájem, půjčovat, prodávat, distribuovat nebo vytvářet díla odvozená od těchto (buď zcela nebo zčásti), s výjimkou, kdy uživatel byl výslovně oprávněn podle COJALI © nebo vlastníky Výše uvedeného Obsahu ustanoveného v samostatné smlouvě.

14. ZÁRUKY A ZÁVAZKY ODPOVĚDNOSTI

Služby jsou poskytovány "tak jak je" a COJALI © a její poskytovatelé licencí neposkytují žádné záruky jakéhokoliv druhu pokud jde o služby, a to jak explicitní a implicitní, vztahující se k přesnosti, spolehlivosti a integrity této webové stránky, včetně a bez omezení, nedodržování kvality, prodejnosti nebo vhodnosti.

COJALI © nezaručuje, že tato webová stránka nebo servery, které hostí weby, jsou bez virů a jiného potenciálně škodlivým softwarem.

Odpovědnost COJALI © na nabízených produktech a službách je omezena jejich cenou.Uživatel vzdává požadovat jakoukoli odpovědnost na jinou koncepci v případě nespokojenosti s produkty a služby získané na této webové stránce.

COJALI © nenese odpovědnost za případné škody vzniklé na základě rozhodnutí na základě informací, které se prostřednictvím tohoto média, ani za případné nepřesnosti, opomenutí nebo chybu tím obsaženy.

COJALI © nesmí být považována za odpovědnou, přímo, nepřímo nebo podpůrně, za škody jakéhokoliv druhu vyplývající z používání Služeb a obsah uvedené na webové stránce uživateli nebo z nedostatku pravdivost, přesnost a / nebo pravosti údaje nebo informace poskytnuté nebo od třetí strany zosobnění uživatelem při jakékoli činnosti prostřednictvím této webové stránky.

15. OBECNÁ USTANOVENÍ

V případě, že COJALI © poskytla překlad podmínek do jiného jazyka a tam je rozpor mezi ustanoveními španělské verzi a překladem, bude platit španělská verze.

Tyto Podmínky představují úplný obsah smlouvy mezi Uživatelem a COJALI © a bude řídit jejich vztahy (s výjimkou služeb poskytovaných COJALI © a řízených písemnou samostatnou dohodou), zcela nahradí předchozí dohody mezi Uživatelem a COJALI ©.

Pokud příslušný soud uvádí, že některé ze současných ustanovení jsou nevymahatelné, budou tato ustanovení odstraněny bez vlivu na zbytek dokumentu.Ostatní ustanovení zůstanou vykonatelným

16. HYPERTEXTOVÉ ODKAZY A POLITIKA ODKAZŮ

Tyto služby by mohly obsahovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky, obsah či zdroje. COJALI © nemusí ovládat tyto webové stránky či zdroje poskytované jinými společnostmi nebo lidmi odlišných od COJALI ©.

COJALI © nesmí být považována za odpovědnou za každý zahrnutý obsah, obchodní činnosti, produktů a služeb, které mohou být zobrazené odkazy, přímo či nepřímo, prostřednictvím této webové stránky. COJALI © nesmí být považována za odpovědnou za výsledky získané z těchto odkazů ani za důsledky vyplývající z přístupu Uživatele.

17. Cookies

Přístup k této webové stránky může znamenat používání cookies. Cookies, které obvykle mají omezenou dobu trvání, jsou soubory zaslané do prohlížeče prostřednictvím webového serveru zaregistrovat činnost uživatele v tomto webu.

COJALI © si vyhrazuje právo použít soubory cookie k navigaci Uživatele prostřednictvím webové stránky, aby navigace byla snadná a osobní.

Ti uživatelé, kteří nechtějí přijímat soubory cookie nebo kteří chtějí být informováni o jejich použití můžou nastavit prohlížeč k tomuto účelu, a to i se vyhnout cookies z instalovaných na pevném disku, pokud si to přejí.

18. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Podmínky, kterými se řídí tato webová stránka a každý možný vztah s uživateli se řídí španělskými právními předpisy platnými v každém okamžiku, a musí být vykládány v souladu s ními.

Pro každou právní akci, neshody, vydání nebo pohledávky vyplývající s použití těchto Podmínek, strany se podřídí pravomoci soudů v Alcázar de San Juan, výslovně upustit od jakékoli jiné jurisdikce, které by mohly odpovídat.

Tato stránka používá naše vlastní soubory Cookie a soubory Cookie třetích stran ke zlepšení navigace a přístupnosti našich webových stránek a k optimalizaci uživatelského zážitku. Všechny soubory Cookie můžete přijmout kliknutím na tlačítko „Přijmout“ nebo kliknutím na „Nastavení“ , abyste o nich získali více informací a nastavili nebo odmítli jejich používání.