ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В съответствие с действащия закон за защита на личните данни Ви информираме, че Вашите лични данни ще бъдат включени в системата за обработка на данни, за която COJALI S.L. носи отговорност (наричан по-долу COJALI), номер по ДДС: B13210489 и се намира на Avenida de la Industria, s/n, 13610 Campo de Criptana (Ciudad Real), чиито цели са

  • За обработка на основни административни задачи, като например фактуриране на продукти и услуги.
  • За да предоставим пълна техническа поддръжка, да допринесем за постоянно подобряване и оценка на нашите продукти и услуги.
  • Правилно идентифициране на потребителите, които заявяват тези продукти и услуги.
  • За да поддържате актуална и актуализирана информация за новини за продукти и услуги.

Данните ще се съхраняват за срока на съответните бизнес отношения или необходимото време за спазване на нашите законови задължения, с изключение на периодите, установени в норматиите за файлове и документация.


Правното основание за обработка на личните данни е съгласието, което ще бъде посочено чрез приемането на този документ.


Процесът на искане на информация може да съдържа полета или коментари със свободен текст, чието използване е единствено и изключително предназначено за целта, предложена за нейното попълване, като допълнение към регистрацията, достъпа или предоставянето на услуга.


Следователно тази цел не може да бъде променяна при никакви обстоятелства, като по този начин се забранява при попълване на полетата за свободен текст или коментари въвеждането на мнения и/или лични оценки относно икономическо-финансово положение, вярвания или идеологии, принадлежности, здраве, расов произход, сексуален живот, препратки към административни и/или правни ситуации от всякакъв вид и като цяло всяка препратка относно поведение и ситуации по отношение на конкретни лица.


COJALI ще третира вашите лични данни при строга поверителност. Освен това COJALI е въвела подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира тяхната безопасност и да избегне тяхното унищожаване, загуба, незаконен достъп или незаконна промяна.Взети предвид са и някои критерии за определяне на тези мерки, като обхват, контекст и цели на процеса, състоянието на техниката и съществуващите рискове.


Данните за контакт ще бъдат прехвърлени само на трети страни, дистрибутори на нашите продукти за целите, посочени по-горе, без да се прехвърлят други лични данни на друга трета страна, освен ако не се изисква от спазване на законово задължение.


Съдържа следните права, свързани с обработката на данни:


Право За какво става дума?
Право на достъп Прегледайте личните си данни, които притежаваме
Право на поправка Променете личните си данни, които притежаваме, ако са неверни
Право на възражение Поискайте да не обработваме личните ви данни за някакви конкретни цели
Право на изтриване Поискайте изтриване на вашите лични данни
Право на ограничаване на обработката Поискайте от нас да ограничим обработването на личните Ви данни.
Право на преносимост на данни Поискайте получаване в компютърен формат на информацията, която имаме за вас.
Право на подаване на жалба до компетентния орган Подайте жалба до компетентния орган за защита на вашите права чрез уебсайта www.agpd.es

Ако искате да упражните тези права, трябва само да изпратите съобщение до COJALI на пощенския адрес, посочен в този документ. Искането трябва да съдържа копие на вашия данъчен идентификационен код. Упражняването на тези права е безплатно, въпреки че може да бъде начислена такса, когато исканията са неоснователни, прекомерни или повтарящи се.

Anchor Bottom